BETTER WORK BETTER LIFE : 5 บันไดสู่ความสำเร็จในการทำงาน

14 กันยายน 2561

BETTER WORK BETTER LIFE : 5 บันไดสู่ความสำเร็จในการทำงาน

เมื่อความสำเร็จเปรียบเสมือนการก้าวเดินไปตามขั้นบันไดแต่ละขั้น การขึ้นไปในแต่ละขั้นของบันไดนั้น ย่อมต้องผ่านอุปสรรค ผ่านปัญหา แต่เมื่อสามารถก้าวข้ามบันไดไปสู่ความสำเร็จได้ ก็นับว่าผลของการทำงานนั้นประสบความสำเร็จ วันนี้ BETTER WORK BETTER LIFE จะนำเสนอบันได 5 ขั้นของความสำเร็จ ดังนี้

 

บันไดขั้นที่ 1 คือ ความอดทน

อาศัยความขยัน และความอดทนเป็นพื้นฐานในการทำงานทุกชนิด พร้อมเผชิญหน้ากับปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่จะมากระทบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ภาวะเศรษฐกิจ สภาพสังคม

 

บันไดขั้นที่ 2 คือ การตรงต่อเวลา

ปรับเปลี่ยนและหันมาให้ความใส่ใจกับเรื่องของเวลา ก็จะช่วยให้เรามีแบบแผน ดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน

 

บันไดขั้นที่ 3 คือ การเปิดใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

เมื่อมีการนำเสนอวิธีคิด การเปิดใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ จะช่วยเพิ่มทางเลือกและช่องทางต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้สำเร็จ

 

บันไดขั้นที่ 4 คือ ความสุภาพนอบน้อม

ความสุภาพนอบน้อมในการทำงานนั้น จะทำให้เกิดความเมตตา เอ็นดู ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจด้วยกัน ลูกค้า หรือเพื่อนร่วมงาน ความสุภาพนอบน้อมจะเป็นบันไดที่ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น

 

บันไดขั้นที่ 5 คือ ความเป็นมืออาชีพ

ความเป็นมืออาชีพ เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บันไดความสำเร็จสมบูรณ์ ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน จะทำงานได้อย่างมืออาชีพมีความอดทน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เปิดใจรับฟัง และความสุภาพนอบน้อม เพราะด้วยความเป็นมืออาชีพในการทำงาน จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของการทำงาน

 

ข้อมูลจาก สยามอาชีพ

Line @Mellow975

@Mellow975
Copyright © 2017 http://mellow975.mcot.net All Rights Reserved. Powered by Pun Corporation