เจาะลึกผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

Last update : 2018-05-27 02:28:17

เมื่อตัดสินใจทำประกันชีวิตสักกรมธรรม์หนึ่ง บริษัทประกันมักให้เราระบุผู้รับประโยชน์
ซึ่งผู้รับประโยชน์มีความเกี่ยวข้องหรือสำคัญอย่างไรในการทำประกัน 
แล้วมีเรื่องไหนบ้างที่ผู้ทำประกันควรศึกษาไว้ 

 

Q1: ผู้รับประโยชน์คือใคร และการระบุผู้รับประโยชน์มีความสำคัญอย่างไร 

 • ผู้รับประโยชน์ คือ ผู้ที่มีสิทธิรับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเมื่อผู้ทำประกัน หรือผู้เอาประกัน เสียชีวิต
 • ดังนั้น หากต้องการให้ใครได้รับเงินจากประกันชีวิต ก็สามารถระบุเป็นผู้รับประโยชน์ในประกันชีวิตที่ทำได้
  คล้ายการทำพินัยกรรมที่ระบุว่าจะยกทรัพย์สินอะไรให้กับใคร
 • ถ้า “ไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์” แล้วต่อมาผู้เอาประกันเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้กับกองมรดกของผู้เอาประกัน
  ซึ่งต้องดูว่าผู้เอาประกันทำพินัยกรรมไว้หรือไม่ว่า เงินจากประกันจะยกให้ใคร ถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้
  เงินจากประกันจะเป็นไปตามลำดับทายาทที่ระบุตามกฎหมาย ซึ่งอาจมีบุคคลที่เราไม่ต้องการยกผลประโยชน์ให้รวมอยู่ด้วยก็ได้

 

Q2: เราควรระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในประกันชีวิต เพื่อให้การส่งมอบผลประโยชน์เป็นไปตามที่เราต้องการ

       แล้วผู้รับประโยชน์สามารถเป็นใครได้บ้าง

 • ผู้รับประโยชน์สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ
 • (1) บุคคล โดยทั่วไป บริษัทประกันจะกำหนดให้ผู้เอาประกัน และผู้รับประโยชน์ ต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือด
  หรือทางกฎหมาย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการฆาตรกรรมผู้เอาประกันเพื่อหวังเงินประกันชีวิต
  เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา สามีภรรยา 
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน หรือคู่รักเพศเดียวกัน หลายบริษัทก็รับทำประกัน โดยอาจให้แสดงหลักฐานเพิ่มเติม
  หรือมีเงื่อนไขบางอย่าง เช่น คู่รักเพศเดียวกัน บริษัทประกันอาจให้ทำหนังสือรับรองความสัมพันธ์คู่ชีวิต
  หรือทำประกันทั้งคู่ แล้วยกผลประโยชน์ให้แก่กัน 
 • และ (2) นิติบุคคล เช่น มูลนิธิ วัด สภากาชาด เหมือนเป็นการทำบุญครั้งสุดท้าย  

 

Q3: ผู้รับประโยชน์มีหลายคนได้หรือไม่

 • ผู้เอาประกันสามารถระบุผู้รับประโยชน์จำนวนกี่คนก็ได้ และกำหนดสัดส่วน
  ในการรับผลประโยชน์ของผู้รับประโยชน์แต่ละคนได้ด้วย 
 • ยกตัวอย่าง ระบุผู้รับประโยชน์ 2 คน โดยคนแรกได้รับผลประโยชน์ 60% อีกคนหนึ่งได้รับผลประโยชน์ 40% 
 • ถ้าไม่ได้กำหนดสัดส่วนไว้ บริษัทประกันจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ในจำนวนที่เท่ากัน 

 

Q4: หากทำประกันชีวิตไปแล้ว ต้องการเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ ทำได้มั้ย 

 • สามารถทำได้ ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันยังไม่ได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้ผู้รับประโยชน์
  และผู้รับประโยชน์ยังไม่ได้ทำหนังสือแจ้งบริษัทประกันว่าตนเองจะขอรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นั้น
 • ยกตัวอย่าง สามีทำประกันชีวิตยกให้ภรรยาเป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมาทั้งคู่ได้แยกทางกัน แล้วฝ่ายชายแต่งงานใหม่
  ต้องการเปลี่ยนผู้รับประโยชน์เป็นภรรยาใหม่ ทำได้หรือไม่ ก็ต้องดูว่า ฝ่ายชายส่งมอบกรมธรรม์ให้ภรรยาคนก่อน
  และภรรยาคนก่อนทำหนังสือแจ้งบริษัทประกันไปแล้วหรือยัง 
 • ถ้ามีการส่งมอบกรมธรรม์ และทำหนังสือแจ้งบริษัทประกันไปแล้ว จะเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ไม่ได้
  ถ้าผู้รับประโยชน์คนเดิมไม่ยินยอม 
 • กรณีที่เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ไม่ได้ สิ่งที่ผู้เอาประกันสามารถทำได้ คือ หยุดส่งเบี้ย หรือเวนคืนกรมธรรม์

 

Q5: หากผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกัน ผู้เอาประกันควรทำอย่างไร

 • หากผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันไม่ได้ทำให้กรมธรรม์เสียไปแต่อย่างใด
  โดยผู้เอาประกันควรแจ้งบริษัทประกันเพื่อเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หรือเปลี่ยนสัดส่วนการรับเงินผลประโยชน์
 • หากไม่ได้แจ้งบริษัท แล้วต่อมา ผู้เอาประกันเสียชีวิต การจ่ายเงินผลประโยชน์จะเป็นดังนี้
 • “กรณีระบุผู้รับประโยชน์หลายคน” แล้วผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผู้เอาประกัน
  ต้องดูว่า มีการกำหนดสัดส่วนการรับผลประโยชน์ไว้หรือไม่

- กำหนดสัดส่วน: บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์ที่เสียชีวิตแก่กองมรดกผู้เอาประกัน

- ไม่ได้กำหนดสัดส่วน: บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน

 • สำหรับ “กรณีระบุผู้รับประโยชน์คนเดียว” แล้วผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกัน
  บริษัทประกันจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกัน 
 • สรุปว่า เงินผลประโยชน์จะกลับไปที่ผู้เอาประกัน ในกรณีที่ ระบุผู้รับประโยชน์ไว้คนเดียว หรือระบุหลายคน
  แต่มีการกำหนดสัดส่วนการรับผลประโยชน์ แล้วผู้รับประโยชน์รายหนึ่งเสียชีวิตก่อน

 

Q6: หากผู้เอาประกันและผู้รับประโยชน์เสียชีวิตพร้อมกัน หรือไม่รู้ว่าใครเสียชีวิตก่อนกัน

       ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จะตกเป็นของใคร

 • ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่า ผู้เอาประกันเสียชีวิตก่อนผู้รับประโยชน์หรือไม่ เช่น เครื่องบินตก เรืออับปางกลางทะเล
  เงินจากกรมธรรม์จะตกแก่กองมรดกของผู้เอาประกัน
 • หรือถ้าเกิดเหตุผู้เอาประกันเสียชีวิตก่อน ผู้รับประโยชน์เสียชีวิตในเวลาต่อมา
  เช่น ผู้เอาประกันและผู้รับประโยชน์โดยสารรถไปด้วยกัน รถเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ผู้เอาประกันเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
  ส่วนผู้รับประโยชน์เสียชีวิตที่โรงพยาบาล เงินจากกรมธรรม์จะตกแก่กองมรดกของผู้รับประโยชน์

 

Q7: หลายคนคงเข้าใจเรื่องผู้รับประโยชน์ของประกันมากขึ้น แล้วมีคำแนะนำเพิ่มเติมมั้ยในการทำประกันชีวิต

 • แนะนำให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในประกันชีวิต เพื่อให้การส่งมอบผลประโยชน์เป็นไปตามที่เราต้องการ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้รับประโยชน์ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง จะได้ดำเนินการแก้ไข
 • ทบทวนว่า ผู้รับประโยชน์ที่เคยระบุไว้ยังเป็นบุคคลเดิมหรือไม่ หากต้องการเปลี่ยนแปลง
  หรือผู้รับประโยชน์เสียชีวิตไปก่อน ควรรีบแจ้งบริษัทประกัน

 

 

Mellow Expert : นิชฌานี ฉันทศาสตร์ K-Expert ธนาคารกสิกรไทย

 

 

 Comments

No comment

Line @Mellow975

@Mellow975
Copyright © 2017 http://mellow975.mcot.net All Rights Reserved. Powered by Pun Corporation