BETTER WORK BETTER LIFE : เครื่องปรุง “ความสุข”

12 กันยายน 2561

BETTER WORK BETTER LIFE : เครื่องปรุง “ความสุข”

ชีวิตคนที่มีความสุข ก็คือชีวิตที่มีคุณภาพ ถ้าให้เปรียบเทียบอย่างง่ายก็กล่าวได้ว่า อาหารที่มีคุณภาพนั้นย่อมมาจากการปรุงด้วยวัตถุดิบที่ดีและปรุงรสอย่างกลมกล่อม ดังนั้น องค์ประกอบที่ทำให้ชีวิตมีคุณภาพจึงขอเรียกว่า เครื่องปรุง ความสุข ที่ประกอบไปด้วย

 

สุขภาพ กาย/จิต/สังคม/ปัญญา ที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันอย่างพอดี มีร่างกายที่สุขภาพดี พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นได้ มีความรู้เท่าทัน แยกแยะผิดชอบชั่วดี

 

การงาน ประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดผลผลิต อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

 

ความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ/ครอบครัว/ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/สิ่งแวดล้อม การเงินต้องมีการจัดการให้เหมาะสมกับสถานภาพและชีวิตของแต่ละคน ความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต ครอบครัว รวมถึงทรัพย์สินก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญเพราะเราไม่สามารถมองเห็นอนาคตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้าง สุดท้ายสิ่งแวดล้อมที่ดี จะช่วยเติมพลังให้กับชีวิตยามเหนื่อยล้า

 

เครื่องจักรที่มีคุณภาพต้องทำงานเดินเครื่องได้ มีผลิตผลตามกาลเวลาของเครื่องจักร ต้นไม้แตกกิ่งก้านให้ร่มเงาตราบเท่าที่มันยืนต้นอยู่ เช่นเดียวกัน ชีวิตคนเราจะมีคุณภาพได้นั้นต้องมีเครื่องปรุงนี้ ต้องผสมให้ได้รสอร่อย นั่นคือ ความสุข

 

ข้อมูลจาก ความสุขของชีวิตคนธรรมดา โดย นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช

Line @Mellow975

@Mellow975
Copyright © 2017 http://mellow975.mcot.net All Rights Reserved. Powered by Pun Corporation